Hitelezői értekezlet

Szabályzat a hitelezői értekezleten történő elektronikus kapcsolattartásról innen letölthető.

A HITELEZŐK, HITELEZŐI VÁLASZTMÁNYI GYŰLÉSEN, HITELEZŐI ÉRTEKEZLETEN TÖRTÉNŐ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁSÁRÓL

 A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi IL. törvény 39/A.§ előírásainak eleget téve, a felszámoló szervezet az alábbi feltételek biztosításával és ahhoz történő csatlakozási kritériumok előírásával biztosítja, hogy a Hitelező a hitelezői gyűlésen a személyes megjelenés helyett elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyen részt.

 

I.) Feltételek

1.) Értesítés

Az elektronikus kapcsolattartás feltétele, hogy a felszámoló által összehívott gyűlésre, a Hitelező írásban a meghívóban szereplő e-mail címen jelezze a hitelezői gyűlést megelőző ötödik napig, ha a hitelezői gyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vesz részt.

A Hitelező szándéknyilatkozatában megjelöli azt az email címet, telefonszámot, amelyen a rendezvénnyel távoli kapcsolat kiépítésével összefüggő témában a rendezvény végéig biztonsággal elérhető.

A távoli részvétel esetében a hitelező kötelezettsége annak a meghatalmazott személynek megjelölése, aki az elektronikus kapcsolatot létesíti a felszámolóval, annak dokumentumai.(személyazonosság ellenőrzésére alkalmas hatósági igazolvány; papír alapú, vagy elektronikusan hitelesített meghatalmazás)

2.) Informatikai feltételek:

Internet kapcsolat, sávszélesség igény 5 Mbit/sec

Kép- és hang továbbítására alkalmas számítástechnikai eszköz,    legalább HD felbontású webkamera és megfelelő mikrofon

Szükséges ZOOM (zoom.us) alkalmazás letöltése, regisztráció elvégzése.

 II.) Kritériumok

Hitelezői nyilatkozat, a képernyőn keresztül történő azonosításhoz. Az elektronikus dokumentumok hitelességét elektronikus aláírásnak és időbélyegzőnek kell igazolnia (AVDH, eSzemélyi igazolvány, ügyvédi vagy közjegyző általi hitelesítés). A távazonosítás érdekében bemutatásra kerülő okmányazonosításhoz szükséges adatot tartalmazó oldalát a kamerának fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen. Az azonosítás csak akkor sikeres, ha az azonosítás során az okmány minden lényeges adata olvasható, az azonosítás alatt álló személyről jó minőségű, megfelelő élességű és fényerejű képet kap az azonosítást végző és utólagos ellenőrzésre alkalmas felvétel készül.

Hozzájáruló nyilatkozat a hitelezői gyűlés kép és hanggal történő rögzítéséhez, és egyúttal tudomásul vétele a személyesen megjelent Hitelezők egyidejű jelenlétének.

Hitelezői nyilatkozat, hogy a

LIQUID-L Kft. (3390 Füzesabony, Zrínyi M. u. 5.) felszámoló szervezet SZABÁLYZATA   A HITELEZŐK, HITELEZŐI VÁLASZTMÁNYI GYŰLÉSEN, HITELEZŐI ÉRTEKEZLETEN TÖRTÉNŐ ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁSÁRÓL”

megnevezésű szabályzatát megismerte, annak feltételeit elfogadja.

 

III: Felszámoló szervezet eljárása

 A meghívó linkje legkésőbb 15 perccel a hitelezői gyűlés kezdő időpontja előtt e-mailen megküldésre kerül. A hitelezői gyűlésről jelenléti ív kerül felvételre, külön megjelölve a személyesen megjelent Hitelezőket és külön az on-line bejelentkezett és regisztrált Hitelezőt.

Az azonosításról, és a hitelezői gyűlés teljes időtartamáról kép és hanganyag kerül rögzítésre. Az azonosítás a személyesen megjelent hitelezők jelenléte nélkül történik.  Az azonosításhoz felhasznált okmánynak egyeznie kell annak az okmánynak a másolatával, amelyet a hitelező vagy a hitelező képviseletében résztvevő meghatalmazott a meghívóban megjelölt címre megküldött. A távazonosítás érdekében, amikor a képviseleti jogosultságot ellenőrző távazonosítást végző munkatárs kéri bemutatásra az okmány azonosításához szükséges adatát tartalmazó oldalt, a kamarának fel kell mutatnia úgy, hogy az okmány jól látható, illetve adattartalma jól olvasható legyen.

Az adatkezelő a gyűlésen való részvételhez szükséges személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatát a gyűlés lezárását követő maximum 30 napig tárolja. A gyűlés alatt készített hang és videofelvételt, valamint az egyéb nyilvántartásokat, személyes adatokat az eljárás jogerős lezárását követően semmisíti meg.

Adatkezelés célja: Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével való részvétel biztosítása a hitelezői gyűlésen, valamint a hitelezői gyűlésen való távoli részvételéhez szükséges képviseleti jog, személyazonosság megállapítása és jelenléti nyilvántartás vezetése.

Az adatkezelés jogalapja: jogszabályi kötelezettség teljesítése

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok:

elérhetőségi adatok, azonosítási adatok, kép-és hangfelvétel, hivatalos okmányok másolata

 

Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével, a hitelezői gyűlésen való részvételhez kapcsolódó, adatkezelési tevékenységet a felszámoló az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (GDPR – Általános Adatvédelmi Rendelet) (a továbbiakban: adatvédelmi rendelet) alapján végzi.

 

Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az általános adatvédelmi rendeletnek megfelelő jogokkal és az ott meghatározott módon élhetnek az Érintettek.

 • Hozzáférés joga
 • Helyesbítés joga
 • Törlés joga
 • Adatkezelés korlátozásának joga
 • Adathordozhatóság joga
 • Tiltakozás joga

 

Amennyiben az Érintett tiltakozása ellenére személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem éri, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését.
 • Kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha

 • A személyes adatok kezelése vagy továbbítása az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el.
 • A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
 • Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

 

Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, annak alapján tett intézkedésékről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el. A perre az adatkezelő székhelye szerinti bíróság illetékes, de a pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Adatvédelmi hatóság

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál illetve az illetékes Bíróságnál lehet élni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.