Panaszkezelési Szabályzat

  Liquid-L Vagyonkezelő Kft.

  Panaszkezelési Szabályzat

  1. A szabályzat célja

  A panaszkezelés szabályozásának célja, az 1991. évi XLIX. Törvény a csődeljárásról és a
  felszámolási eljárásról hatálya alá tartozó felszámoló szervezetek tevékenysége, munkája
  során felmerülő panaszok,kérelmek jogszerű kezelése, illetve a szervezetek által végzett
  speciális tevékenység valamennyi résztvevőjének jogi és szakmai biztonságának növelése.

  Jelen tervezet szabályozza az ügyfelek bejelentéseinek, panaszainak, továbbá javaslatainak
  fogadását, kivizsgálását, illetve megoldását. A jelen Szabályzat célja továbbá a panaszok
  ügyintézésével összefüggő feladatok, kompetenciák és eljárások a felszámoló szervezeten
  belüli, illetve a felülvizsgálati szervek egységes rendjének kialakítása.

  2. A Szabályzat hatálya

  A Szabályzat hatálya kiterjed a felszámoló szervezet tagjaira, valamennyi munkavállalójára,
  valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedőkre is,
  továbbá Ügyfél által előterjesztett panasz Társaságon belüli kezelésére, feldolgozására és
  megválaszolására.

  A Panaszkezelési szabályzat illeszkedik az 1991. évi XLIX. Törvényhez a csődeljárásról és a
  felszámolási eljárásról, a 2006. évi V. törvényhez a cégnyilvántartásról, a bírósági
  cégeljárásról és a végelszámolásról, a Felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. sz.

  rendelethez, valamint a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos egyesületének
  Alapszabályához, Szervezeti és Működési Szabályzatához, illetve Etikai kódexéhez.

  3. Értelmező rendelkezések

  • Panasz: minden olyan egy vagy több ügyféltől származó egyéni jog vagy
  érdeksérelemre irányuló, személyesen szóban vagy írásban megtett bejelentés, amely a
  valamely felszámoló szervezet, annak szervezeti egysége vagy munkavállaló, valamint
  az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedő egyedi
  vagy általános eljárása vagy magatartása ellen irányul.
  • Nem minősül panasznak:
  – általános tájékoztatás, állásfoglalás kérése
  – az a „kifogás”, amely benyújtásának szabályait, illetve eseteit a csődeljárásról és a
  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény, valamint a cégnyilvántartásról,
  a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. Törvény vonatkozó
  rendelkezései tartalmazzák

  • Panaszkezelési koordinátor: a Felszámoló szervezet által az ügyfélbejelentések
  átvételére, rendszerezésére, hivatott munkatárs, amelynek feladatait a Felszámoló
  szervezet székhelyén erre a feladatra kijelölt személy látja el.

  • Ügyfél: Minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel
  nem rendelkező szervezet, amely a Felszámoló szervezet eljárását, annak valamely
  konkrét tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban kifogásolja. Ezen körben
  ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki a Felszámoló szervezet tevékenységével
  közvetetten, illetve közvetlenül kapcsolatba kerül.

  4. A panaszbejelentések kezelésének rendje

  4.1. A panasz bejelentések módja és formája
  A Felszámoló szervezet a panaszok bejelentését írásban – kivételes, lentebb részletezett
  esetekben szóban – fogadja el. A kivételes esetben szóban, személyesen tett bejelentés a
  Felszámoló szervezet székhelyén történik, melyet a elsődlegesen a panaszkezelési
  koordinátor, illetve az ügyféllel kapcsolatban álló munkatárs, írásban, formanyomtatványon
  (1. számú melléklet) rögzít.
  A Felszámoló szervezet minden olyan tartalmú levelet, faxot, mail üzenetet panaszként fogad
  és kezel, amely a fenti 3. pont szerinti definíciónak megfelel.

  Telefonon, vagy személyesen a felszámoló székhelyén történő bejelentés esetén a
  panaszkezelési koordinátor egyeztet a bejelentővel és felhívja, hogy a Panaszt a bejelentő
  írásban (levél, fax, e-mail) tegye meg. Amennyiben a bejelentő az írásbeli forma
  elkészítésében önhibáján kívül akadályoztatva van (írástudatlan, látássérült, kora, egészségi
  állapota miatt) kérésére írásban, formanyomtatványon (1. számú melléklet) a panaszkezelési
  koordinátor rögzíti a panaszt.

  4.2. A panaszbejelentések átvétele
  A panaszok fogadása és átvétele elsősorban a panaszkezelési koordinátor, illetve az
  ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársak feladata. Mindemellett a panaszkezelési
  koordinátor akadályoztatása esetén minden munkatárs köteles a panaszt megfelelő módon
  felvenni vagy átvenni. A panaszok fogadása a Felszámoló szervezet székhelyén, a titkárságon,
  munkanapokon 8-16 óra között történik telefonos egyeztetés után. Munkanapokon 16 óra után vagy munkaszüneti,
  illetve vasár- és ünnepnapokon érkező e-mail vagy fax formájában érkező bejelentéseket a
  következő munkanapon dolgozza fel a panaszkezelési koordinátor.

  4.2. A panaszok kezelésének eljárási rendje
  Az eljárási rendet jelen szabályzat 2. számú melléklete, mint folyamatábra tartalmazza.
  A beérkezett panasz rögzítése után a panaszkezelési koordinátor megvizsgálja a beadványt,
  minősítési kérdés esetén egyeztet a Felszámoló szervezet vezetőjével (vagy erre kijelölt
  vezetővel). Panasz minősítés esetén, további vizsgálat következik, eldöntendő, hogy a panasz

  szakmai vagy adminisztrációs jellegű. Adminisztrációs probléma esetén, ha a vezetővel
  történő egyeztetés után született megoldás, akkor a panasz, probléma megoldódott.
  Amennyiben szakmai jellegű a panasz, az egyeztetést a panasszal érintett személlyel kell
  lefolytatni. Eredményes megbeszélés után a probléma megoldódott, amelyről a panaszost a
  panasz benyújtásától számított 30 napon belül a panaszkezelési koordinátor értesíti
  Sikertelenség esetén a panaszt továbbítják a Felszámoló szervezet vezetőjének, aki- a
  panaszkezelési koordinátor bevonásával írásban a panasz benyújtásától számított 30 napon
  belül indokolással ellátott írásbeli formában válaszol az ügyfélnek.. A válasz elfogadása
  esetén a probléma megoldódott.

  5. Záró rendelkezések

  5.1. A felszámoló szervezet Igazgatóságát a panaszkezelési koordinátor tájékoztatja a
  panaszügy-intézési tevékenység adatairól és gyakorlati tapasztalatairól.

  5.2. Az ügyfélbejelentésekkel kapcsolatban kitöltött nyomtatványokat az adminisztráció őrzi
  meg és irattárazza 3 évig. Az adminisztráció a panaszügyekről külön nyilvántartást is vezet
  (3. számú melléklet).

  5.3 A jelen Szabályzatot a Felszámoló szervezet székhelyén ki kell függeszteni.

  5.4. A jelen Szabályzat 2014. Január 1. napján lép hatályba.

  1.sz.melléklet
  BEJELENTÉS / PANASZ NYOMTATVÁNY
  Ügyfél neve: ………………………………………
  Címe: ………………………………………
  Anyja neve: ………………………………………
  Telefonszám: ………………………………………
  Ügyszám: ………………………………………
  Bejelentés / Panasz időpontja: (év, hó, nap, óra): ……………………………………
  Bejelentés / Panasz jellege:
  o Szakmai jellegű:
  • Csődeljárás
  • Felszámolási eljárás
  • Végelszámolás
  • Vagyonrendezés
  • Önkormányzati adósságrendezési eljárás
  o Nyilvántartási, ügyviteli hiba miatt
  o Egyéb okok miatt
  Bejelentés/Panasz tartalma:
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………
  Azonnali intézkedés (ha szükséges) leírása: …………………………………………..

  Ügyfél aláírása: …………………………………………….

  Átvevő munkatárs aláírása: …………………………………

  P.H.

  Panasz
  beérkezése
  Panasz vizsgálata
  Panasz Kifogás
  Illetékes
  Bíróság végzés
  A panasz kivizsgálása
  Szakmai
  jellegű a
  panasz?
  NEM
  Adminisztrációs
  egyeztetés
  IGEN
  Egyeztetés a felszámoló
  biztossal
  Egyeztetést
  követően
  született
  megállapodás
  ?
  IGEN
  A panasz,
  probléma
  megoldódott.
  NEM
  A panasz jelzése írásban a
  felszámoló szervezet
  vezetőjének
  Panaszlap
  Válaszlevél Írásos válasz 30 napon belül
  IGEN Elfogadja?

  Jegyzőkönyv
  FOE Szakmai,
  Jogi vagy Etikai
  bizottság
  A panasz, NEM
  probléma
  megoldódott.

  2. számú
  melléklet
  A panaszkezelési
  szabályzat
  folyamatábrája

  3.sz.melléklet
  PANASZ NYILVÁNTARTÁS

  MEGNEVEZÉS:

  Ügyiratszám:

  panasz ügyszám:

  Panasz beérkezés dátuma

  Panasz beérkezésének forrása

  Panasz típusa

  Válasz

  Válasz dátuma:

  Felelős:

  Amennyiben kérdése vagy panasza merülne fel, kérjük lépjen kapcsolatba velünk, elérhetőségeink valamelyikén.